Algemene bepalingen behorend bij de behandelingsovereenkomst tussen de therapeute van Deep In Motion en de cliënt / de cliënten.

 1. Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelingsovereenkomst. Deze behandelingsovereenkomst wordt op schrift vastgelegd.
 2. De behandelingsovereenkomst is tweeledig;
  a. De therapeute en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeute – cliënt.
  b. De behandeling heeft betrekking heeft op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.
 3. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:
  a. Therapeute en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;
  b. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via e-mail dat hij geen sessies meer wil afspreken;
  c. De therapeute geeft aan, mondeling, schriftelijk of via e-mail, geen sessies meer te zullen geven;
  d. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeute;
  e. De therapeute is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeute, de therapeute niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.
 4. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders  afgesproken tussen  therapeute en cliënt;
 5. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelingsovereenkomst. De cliënt rekent contant na de sessie af, tenzij anders afgesproken.
 6. In aanvulling op bepaling nummer 5 is de minimumtijd voor sessies met twee personen anderhalf uur en maximaal tweeënhalf uur. Deze tijd geldt ook voor EMDR-sessies.
 7. Indien sprake is van het bepaalde in lid 4 wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief.
 8. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 48 uur / twee werkdagen van tevoren te worden afgemeld. Buiten 48 uur worden er geen kosten in rekening gebracht. Tussen 24 en 48 uur wordt 50% in rekening gebracht. Binnen 24 uur wordt het volledige tarief verrekend. De therapeute brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening wanneer cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag.
 9. De therapeute houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien. Tegen betaling van 10ct per pagina wordt (een deel van) het dossier gekopieerd.
 10. De therapeute houdt zich aan haar geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.
 11. Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt afgesproken uurtarief.
 12. De therapeute is aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG. De regels van deze beroepsvereniging zijn op de therapeute van toepassing. De cliënt kan zich met klachten over de therapeute bij deze beroepsvereniging melden (secretariaat@vbag.nl). De therapeute is daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Klik hier voor het indienen van een klacht bij het tuchtcollege.
 13. Cliënt gedraagt zich als een gast; hij / zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw (de therapeute). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeute door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeute door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.
 14. Deep In Motion is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die  zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts / specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.
 15. Deep In Motion is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan  eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Middenburcht 136 te Vleuten, noch voor andere schade ontstaan door  betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.

 

Algemene Voorwaarden (PDF)
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google